Užsiėmimo lankymo taisyklės

1. Šios taisyklės nustatytos koordinuoti mokymo procesui, užtikrinti aukščiausiai teikiamų paslaugų kokybei.
2. Iki užsiėmimų mūsų Centre pradžios reikia užsiregistruoti pas mūsų centro administratorių arba internetiniame mūsų tinklalapyje. Kai bus sudaromos grupės, su Jumis susisieks administratorius ir praneš užsiėmimų pradžios datą bei laiką.
3. Mokestis mokamas kas mėnesį.
4. Mokestis už mokslą mokamas pagal pasirinktą kursą nenutrūkstamai, visą mokymo laikotarpį, už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį, 100 % išankstiniu mokėjimu.
5. Užsiėmimai vyksta nepertraukiamai visą pasirinkto kursą laikotarpį pagal sudarytą tvarkaraštį (įskaitant mokyklos atostogų laikotarpius, darbo šeštadienius ir kt.).
6. Jeigu užsiėmimas praleidžiamas, laikoma, kad paslauga suteikta visa apimtimi, mokestis negrąžinamas ir pretenzijos dėl kokybės nepriimamos. Centro administracija turi teisę suteikti nemokamus individualius užsiėmimus vaikams, praleidusiems užsiėmimus dėl ligos, jeigu tėvai (teisėti atstovai) iš anksto pranešė administracijai apie tai, kad užsiėmimas bus praleistas, o praleidimas pateisinamas pažyma apie ligą, kurią išdavė medicinos įstaiga arba privačiai praktikuojantis vaiką gydantis gydytojas.
7. Prašoma atvesti vaiką į užsiėmimus ir pasiimti jį ne vėliau nustatyto užsiėmimų laiko, kad nebūtų pažeidžiamas Centro darbo režimas ir užsiėmimų planas.
8. Vaikas turi reguliariai lankyti užsiėmimus, atlikti namų užduotis. Jeigu netinkamai vykdomas šis punktas, Centras turi teisę aptarti su vaiko tėvais galimus jo pažangumo gerinimo būdus, taip pat rekomenduoti vaikui tęsti mokymą kitoje grupėje, atitinkančioje vaiko pasirengimo lygį.
9. Lankytojai privalo laikyti vidaus darbo tvarkos taisyklių, švaros Centro teritorijoje ir netrukdyti vesti užsiėmimus.
10. Jeigu nesilaikoma lankymosi ugdymo centre taisyklių, administracija turi teisę spręsti klausimą dėl to, ar klientas galės toliau dalyvauti užsiėmimuose.
11. Užsiėmimuose vaikai būna be tėvų.
12. Prieš eidami į mokomąsias klases vaikai privalo apsiauti pakaitinę avalynę.
13. Tėvas arba motina (ar juos pavaduojantis asmuo) įsipareigoja atvesti į užsiėmimus sveiką vaiką, taip pat švarų ir tvarkingą.
14. Užsiėmimuose neleidžiama dalyvauti vaikams, sergantiems infekcinėmis ligomis arba su jų simptomais, taip pat vaikams, kurie jaučiasi prastai. Pasireiškus pirmiesiems infekcinės ligos simptomams vaiko tėvai (teisėti globėjai) privalo pranešti centro administracijai arba pedagogams apie tai, kad vaikas praleis užsiėmimą.
15. Pedagogas, užsiėmimo metu pastebėjęs, kad vaikas susirgo, turi apie tai pranešti tėvams (teisėtiems globėjams), o tėvai (teisėti globėjai) privalo pasiimti vaiką iš centro nelaukdami užsiėmimo pabaigos.
16. Į užsiėmimus neleidžiama atsinešti kramtomosios gumos, saldainių, sausainių ir kitų maisto produktų, taip pat savo žaislų. Eiti į užsiėmimų kambarį su maistu ir gėrimais draudžiama.
17. Lankytojai yra asmeniškai atsakingi už vertingus daiktus, atsineštus ir/arba paliktus vaikų ugdymo centre.
18. Apmokėdamas paslaugas klientas automatiškai sutinka su mūsų vaikų centro taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
19. Tėvai, atsiminkite – jeigu Jūs norite matyti savo vaiko mokymosi centre rezultatą, užsiėmimuose jis turi lankytis reguliariai!
Ačiū už Jūsų dėmesį ir supratimą!